நல்விடியல் January - 24.01.2020 - Day 24/ Remaining Days 342

நல்விடியல் January - 24.01.2020 - Day 24/ Remaining Days 342

நல்விடியல் January - 24.01.2020  - Day 24/ Remaining Days 342

வாழ்க்கை
தோல்விகளை மட்டுமே கற்றுத்தரவில்லை. 
அதை தகர்த்து வெற்றி அடைய வழிகளையும்தான்
கற்றுதருகிறது துணிந்துசெல்.

சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள்.!நல்விடியல்.!

Write Feedback