உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் - World House Sparrow Day - WHSD

உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் - World House Sparrow Day - WHSD

 

உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாள் (World House Sparrow Day - WHSD), ஆண்டுதோறும் மார்ச் 20 ஆம் நாள் அன்று உலகெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது. சிட்டுக்குருவிகளின் எண்ணிக்கை அண்மைக் காலங்களில் குறைந்து வருவதன் காரணமாகவும், நாள்தோறும் தமது வாழ்வுக்காக அவை எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை மக்களுக்கு எடுத்துக்கூறி தன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்நாள் 2010 ஆம் ஆண்டில் இருந்து உலக சிட்டுக்குருவிகள் நாளாக நினைவுகூரப்படுகிறது.

மனிதரைச் சுற்றியுள்ள பொதுவான உயிரியற் பல்வகைமை (biodiversity) மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துக் கூறுவதற்கும் இந்நாள் நினைவுகூரப்படுகிறது.

World Sparrow Day is a day designated to raise awareness of the house sparrow and then other common birds to urban environments, and of threats to their populations, observed on 20 March. It is an international initiative by the Nature Forever Society of India in collaboration with the Eco-Sys Action Foundation (France) and numerous other national and international organisations across the world.

The Nature Forever Society was started by Mohammed Dilawar, an Indian conservationist who started his work helping the house sparrow in Nashik, and who was named one of the "Heroes of the Environment" for 2008 by Time for his efforts. The idea of marking World Sparrow Day came up during an informal discussion at the Nature Forever Society`s office. The idea was to earmark a day for the house sparrow to convey the message of conservation of the house sparrow and other common birds and also mark a day of celebration to appreciate the beauty of the common biodiversity which is taken so much for granted. The first World Sparrow Day was celebrated in 2010 in different parts of the world. The day was celebrated by carrying out different various kinds of activities and events like art competitions, awareness campaigns, and sparrow processions as well as interactions with media.

World Sparrow Day also has a broader vision to provide a platform where people who are working on the conservation of the house sparrow and other common birds can network, collaborate and exchange conservation ideas which will lead to better science and improved results. It aims to provide a meeting ground for people from different parts of the world to come together and form a force that can play an important role in advocacy and in spreading the awareness on the need of conserving common biodiversity or species of lower conservation status.

Source By : Wikipedia

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur. 

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback

No. of Trees Planted

7

Close