உலக நலவாழ்வு நாள் - World Health Day

உலக நலவாழ்வு நாள் - World Health Day

 

உலக நலவாழ்வு நாள் (World Health Day) என்பது உலக சுகாதார அமைப்பின் அனுசரணையுடன் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 7 ஏப்ரல் கொண்டாடப்படுகின்றது. 1948 ஆம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற உலக நலவாழ்வு மன்றத்தின் கூட்டம் ஒன்றில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் 1950 இல் இருந்து உலக நலவாழ்வு நாளாகக் கொண்டாடுவதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அன்றில் இருந்து உலக நலவாழ்வு நிறுவனத்தால் முக்கியமான நலவாழ்வு தொடர்பான கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்டு கொண்டாடப்படுகின்றது.   

The World Health Day is a global health awareness day celebrated every year on 7 April, under the sponsorship of the World Health Organization (WHO), as well as other related organizations.

In 1948, the WHO held the First World Health Assembly. The Assembly decided to celebrate 7 April of each year, with effect from 1950, as the World Health Day. The World Health Day is held to mark WHO`s founding and is seen as an opportunity by the organization to draw worldwide attention to a subject of major importance to global health each year.[1] The WHO organizes international, regional and local events on the Day related to a particular theme. World Health Day is acknowledged by various governments and non-governmental organizations with interests in public health issues, who also organize activities and highlight their support in media reports, such as the Global Health Council.

Source By : Wikipedia

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur.

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback

No. of Trees Planted

7

Close