உலக மெய்யியல் நாள் - World Philosophy Day

உலக மெய்யியல் நாள் - World Philosophy Day

 

உலக மெய்யியல் நாள் (World Philosophy Day) என்பது யுனெஸ்கோ அமைப்பால் பிரகடனம் செய்யப்பட்ட ஒரு சர்வதேச நாள் ஆகும். இந்நாள் ஒவ்வொரு வருடமும் வருகின்ற நவம்பர் மாதத்தின் மூன்றாம் வியாழக்கிழமை அனுட்டிக்கப்படுகின்றது. முதலாம் உலக மெய்யியல் நாள் 2002 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21 ஆம் திகதி அனுட்டிக்கப்பட்டது. மனித சிந்தனையை, தனி மனித வாழ்விலும், கலாசாரங்களுக்கிடையிலும், மெய்யியலின் ஊடாக வளப்படுத்துவதே உலக மெய்யியல் நாள் அனுட்டிப்பதன் முக்க்கிய காரணம் என யுனெஸ்கோ சுட்டிக்காட்டுகின்றது.

 

World Philosophy Day is an international day proclaimed by UNESCO to be celebrated every 3rd Thursday of November. It was first celebrated on 21 November 2002.

 

By celebrating World Philosophy Day each year, on the third Thursday of November, UNESCO underlines the enduring value of philosophy for the development of human thought, for each culture and for each individual. UNESCO has always been closely linked to philosophy, not speculative or normative philosophy, but critical questioning which enables it to give meaning to life and action in the international context.

 

In establishing World Philosophy Day in 2005, UNESCO’s General Conference highlighted the importance of this discipline, especially for young people, underlining that “philosophy is a discipline that encourages critical and independent thought and is capable of working towards a better understanding of the world and promoting tolerance and peace”. UNESCO`s General Conference was convinced that “the institutionalisation of Philosophy Day at UNESCO as ‘World Philosophy Day’ would win recognition for and give strong impetus to philosophy and, in particular, to the teaching of philosophy in the world”.

 

Source By : Wikipedia

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur. 

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback

No. of Trees Planted

7

Close