உலக லிம்போமா விழிப்புணர்வு தினம் - World Lymphoma Awareness Day

உலக லிம்போமா விழிப்புணர்வு தினம் - World Lymphoma Awareness Day

 

உலக லிம்போமா விழிப்புணர்வு தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 15ம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. லிம்போமா என்பது ஒரு வகை ரத்த புற்றுநோயாகும். லிம்போமா பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்துவதற்காக இத்தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

World Lymphoma Awareness Day (WLAD) is held on September 15 every year and is a day dedicated to raising awareness of lymphoma, an increasingly common form of cancer. It is a global initiative hosted by the Lymphoma Coalition (LC), a non-profit network organisation of 83 lymphoma patient groups from 52 countries around the world. WLAD was initiated in 2004 to raise public awareness of both Hodgkin and non- Hodgkin lymphoma in terms of symptom recognition, early diagnosis and treatment.

Source By : Wikipedia

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur. 

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback