கிரகண நேரம் சூரியனைப் பார்க்கலாமா ?

கிரகண நேரம் சூரியனைப் பார்க்கலாமா ?

 

கிரகண நேரம் சூரியனைப் பார்க்கலாமா ?

கிரகண நேரம் சூரியனைப் பார்க்கக் கூடாது என்று பெரியோர் கூறும் போது அதை மூட நம்பிகை இளைய தலைமுறை கூறிவந்தது . ஆனால் இது கண்ணுக்குக்கெடுதல் உண்டாக்கும் என்று நவீன சாஸ்திரம் கூறுகிறது . என்று கிரகண நேரம் மட்டுமல்ல எப்போது சூரியனை நேரடியாகப் பார்த்தாலும் கண்ணில் பதியும் சூரியப் பிரதி பிம்பத்துக்கு கண்ணின் ரெடினாவை சுடுமளவுக்கு வெப்பமுண்டு . சாதாரண நேரத்தில் சூரியனை நேரடியாகப்பார்கும் போது ஒளியின் தீவிரம் காரணமாக கண் இமைகள் அடைந்து விடும் . ஆனால் கிரகண நேரம் சூரியனின் பெரும் பாகம் சந்திரன் மறைக்கின்றது . ஆதனால் ஒளியின் தீவிரம் குறையும் , கண் இமைகளும் ஏறத்தாழ முழுமையாகத் திறந்திருக்கும் . சூரிய ஒளியின் ஓர் சிறு அம்சமாவது கண்ணில் படியும் போது பிரகாசம் கண்ணுக்குள் புகுந்து ரெடினாவை சுட்டுவிட வாய்ப்புண்டு . சூரியனின் சிறிய ஒர் அம்சத்திலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர் கூட பூரண சூரிய பிரதிபிம்பத்தின் அளவு வெப்பத்துடன் வருகின்றது என்று கண்டறிந்துள்ளனர் . கிரகண நேரம் சூரியனைப் பார்க்கலாகா தென்பது இதனால்தான் .

Source By : ஓலைச்சுவடி, வெங்கானூர் பாலகிருஷ்ணன்.

Article By : Naveen Krishnan, Thuraiyur. 

Sign up below to receive the latest information about Global Nature Foundation recent activities, blog, articles, events and newsletters.

Write Feedback

No. of Trees Planted

7

Close